ενδιαφερόμενους

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί ουσιώδες μέρος αυτού του έργου. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο, που αναφέρονται κατωτέρω, για να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με συμμετοχή παραγόντων του κλάδου.

Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας

 
ελληνικά_q.txt · Last modified: 2009/12/22 10:26 by klara
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki