Η αλιεία σε βαθιά νερά θέτει ιδιαίτερες δυσκολίες στην αλιευτική διαχείριση. Τα είδη στόχοι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν και είναι γενικά τρωτά στην υπερ-εκμετάλλευση. Το πρόγραμμα DEEPFISHMAN της ΕΕ θα αναπτύξει μια σειρά στρατηγικών επιλογών για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδάτων στον ΒΑ Ατλαντικό που θα λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

ενδιαφερόμενους

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί ουσιώδες μέρος αυτού του έργου. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο, που αναφέρονται κατωτέρω, για να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με συμμετοχή παραγόντων του κλάδου.

Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας

 
ελληνικά.txt · Last modified: 2010/06/29 08:42 by pascal
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki